导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

桃夭

[ 先秦 ] 佚名

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。

táozhīyāoyāozhuózhuóhuázhīguīshìjiā

桃花怒放千万朵,色彩鲜艳红似火。这位姑娘要出嫁,喜气洋洋归夫家。
夭夭:花朵怒放,美丽而繁华的样子。灼灼:花朵色彩鲜艳如火,明亮鲜艳的样子。华:同“花”。之子:这位姑娘。于归:姑娘出嫁。于:去,往。宜:和顺、亲善。

桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。

táozhīyāoyāoyǒufèishízhīguījiāshì

桃花怒放千万朵,果实累累大又多。这位姑娘要出嫁,早生贵子后嗣旺。
蕡:草木结实很多的样子。此处指桃实肥厚肥大的样子。有蕡即蕡蕡。

桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。

táozhīyāoyāozhēnzhēnzhīguījiārén

桃花怒放千万朵,绿叶茂盛永不落。这位姑娘要出嫁,齐心协手家和睦。
蓁:草木繁密的样子,这里形容桃叶茂盛。
离思五首·其四

[ 唐代 ] 元稹

曾经沧海难为水,除却巫山不是云。

céngjīngcānghǎinánwéishuǐchúquèshānshìyún

经历过波澜壮阔的大海,别处的水再也不值得一观。陶醉过巫山的云雨的梦幻,别处的风景就不称之为云雨了。
曾经:曾经到临。经:经临,经过。难为:这里指“不足为顾”“不值得一观”的意思。除却:除了,离开。这句意思为:相形之下,除了巫山,别处的云便不称其为云。

取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。

huācónglǎnhuíbànyuánxiūdàobànyuánjun1

即使身处万花丛中,我也懒得回头顾盼;这缘由,一半是因为修道人的清心寡欲,一半是因为曾经拥有过的你。
取次:草草,仓促,随意。花丛:这里并非指自然界的花丛,乃借喻美貌女子众多的地方,暗指青楼妓馆。半缘:此指“一半是因为……”。修道:指修炼道家之术。此处阐明的是修道之人讲究清心寡欲。君:此指曾经心仪的恋人。
郑庄公戒饬守臣

[ 先秦 ] 左丘明

秋七月,公会齐侯、郑伯伐许。庚辰,傅于许。颍考叔取郑伯之旗蝥弧以先登,子都自下射之,颠。瑕叔盈又以蝥弧登,周麾而呼曰:“君登矣!”郑师毕登。壬午,遂入许。许庄公奔卫。齐侯以许让公。公曰:“君谓许不共,故从君讨之。许既伏其罪矣。虽君有命,寡人弗敢与闻。”乃与郑人。

qiūyuègōnghuìhóuzhènggēngchényǐngkǎoshūzhèngzhīmóuxiāndēngdōuxiàshèzhīdiānxiáshūyíngyòumóudēngzhōuhuīéryuējun1dēngzhèngshīdēngrénsuízhuānggōngbēnwèihóurànggōnggōngyuējun1wèigòngcóngjun1tǎozhīzuìsuījun1yǒumìngguǎréngǎnwénnǎizhèngrén

鲁隐公十一年秋天七月,鲁隐公会合齐侯、郑伯讨伐许国。初一这一天,三国的军队逼近许国城下。颍考叔举着郑国的蝥弧旗,首先登上了城墙,子都(郑大夫,公孙阏)从下面射他,颍考叔跌下来死了。瑕叔盈又举起蝥弧爬上城墙,挥舞旗帜并呼喊道:“我们国君登城啦!”郑国的军队全部登上城墙。初三这一天,便攻入许国。许庄公逃到卫国去了。齐侯要把许国让给鲁隐公。鲁隐公说:“您说许国不交纳贡物,又不履行诸侯的职责,所以跟随您讨伐它。现在许国已经受到应有的惩罚了,虽然您有命令,我也不敢参与这事的。”于是就把许国给了郑庄公。
公︰鲁隠公。齐侯︰齐僖公。郑伯︰郑庄公。许︰国名,在今河南许昌县。傅:同附,靠近。蝥弧︰旗名。子都︰郑国大夫。子都与颍考叔有争车之怨,故射之以报怨。瑕叔盈︰郑国大夫。共︰同“供”。

郑伯使许大夫百里奉许叔以居许东偏,曰:“天祸许国,鬼神实不逞于许君,而假手于我寡人,寡人唯是一二父兄不能共亿,其敢以许自为功乎?寡人有弟,不能和协,而使糊其口于四方,其况能久有许乎?吾子其奉许叔以抚柔此民也,吾将使获也佐吾子。若寡人得没于地,天其以礼悔祸于许,无宁兹许公复奉其社稷,唯我郑国之有请谒焉,如旧昏媾,其能降以相从也。无滋他族实逼处此,以与我郑国争此土也。吾子孙其覆亡之不暇,而况能禋祀许乎?寡人之使吾子处此,不惟许国之为,亦聊以固吾圉也。”乃使公孙获处许西偏,曰:“凡而器用财贿,无置于许。我死,乃亟去之!吾先君新邑于此,王室而既卑矣,周之子孙日失其序。夫许,大岳之胤也。天而既厌周德矣,吾其能与许争乎?”

zhèng使shǐbǎifèngshūdōngpiānyuētiānhuòguóguǐshénshíchěngjun1érjiǎshǒuguǎrénguǎrénwéishìèrxiōngnénggòng亿gǎnwéigōngguǎrényǒunéngxiéér使shǐkǒufāngkuàngnéngjiǔyǒufèngshūróumínjiāng使shǐhuòzuǒruòguǎrénméitiānhuǐhuònínggōngfèngshèwéizhèngguózhīyǒuqǐngyānjiùhūngòunéngjiàngxiàngcóngshíchùzhèngguózhēngsūnwángzhīxiáérkuàngnéngyīnguǎrénzhī使shǐchùwéiguózhīwéiliáonǎi使shǐgōngsūnhuòchù西piānyuēfánéryòngcái贿huìzhìnǎizhīxiānjun1xīnwángshìérbēizhōuzhīsūnshīyuèzhīyìntiānéryànzhōunéngzhēng

郑庄公让许国大夫百里侍奉许庄公的弟弟许叔住在许国的东部边邑,对他说:“上天降祸给许国,鬼神也不满意许君,所以借我的手来惩罚他,我有少数的几个同姓臣子,尚且不能同心协力,哪里还敢拿打败许国作为自己的功劳呢?我有个弟弟(共叔段),还不能和睦相处,致使他到处流浪,在四方奔走寄食,又怎么能长久占有许国呢?你侍奉许叔安抚这里的百姓,我将派公孙获来帮助你。如果我能得到善终而长眠于地下,上天施恩,懊悔前日对许的降祸,难道许公就不能再来掌管他的国家?只是我们郑国请求时,希望相亲相近像老亲家一样,能屈尊降贵答应我们。千万不要助长他族,使他族逼近、居住在这里,来和我郑国争夺这地方。如果那样,我的子孙连自己挽救郑国自己的危亡都无暇照顾,又怎能祭祀许国的山川呢?我之所以让你住在这里,不单是为许国着想,也借以巩固我们郑国的边防啊。”于是又派公孙获驻扎在许国西部边境,对他说:“凡是你的器物钱财,不要放在许国。我死了,你就马上离开许国!先君是新近在这里建成都邑,眼看周王室的地位权力一天天衰微,周的子孙也一天天的失掉所继承的祖先功业。许国是太岳后代。上天既然厌弃周朝的气运了,我们是周的子孙,怎么能和许国相争呢?”
百里︰许国大夫。许叔︰许庄公之弟。父兄:父老兄弟。指同姓臣子。共亿:相安无事。吾子:二人谈话时对对方的敬称。获︰指郑国大夫公孙获。昏媾︰昏通婚,婚姻;结亲。禋祀︰祭天神之礼。圉︰边境。亟:急切。而︰代词,你;你的。贿︰货财。金玉称货,布帛称贿。乃︰汝;你。序︰同“绪”,前人的功业。大岳︰传说尧舜时的四方部落首领。胤︰后嗣。经︰治理。

君子谓郑庄公“于是乎有礼。礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣者也。许,无刑而伐之,服而舍之,度德而处之,量力而行之,相时而动,无累后人,可谓知礼矣。”

jun1wèizhèngzhuānggōngshìyǒujīngguójiādìngshèmínrénhòuzhěxíngérzhīérshězhīérchùzhīliàngérhángzhīxiàngshíérdònglèihòurénwèizhī

君子认为:“郑庄公在这件事上是符合礼制的。礼制,是可以治理国家,稳定政权,安抚百姓,并有利于后世子孙的。许国不守法度就去讨伐它,伏罪了就宽恕它,度量自己的德行去处理问题,估量自己的实力去行事,看清形势而后行动,不连累后人,可以说是知礼了。”
国风·周南·兔罝

[ 先秦 ] 佚名

肃肃兔罝,椓之丁丁。赳赳武夫,公侯干城。

zhuózhīdīngdīngjiūjiūgōnghóugànchéng

兔网结得紧又密,布网打桩声声碎。武士气概雄赳赳,是那公侯好护卫。
肃肃:整饬貌,密密。罝:捕兽的网。椓:打击。丁丁:击打声。布网捕兽,必先在地上打桩。赳赳:威武雄健的样子。公侯:周封列国爵位之尊者,泛指统制者。干:盾牌。城:城池。干城,比喻捍卫者。

肃肃兔罝,施于中逵。赳赳武夫,公侯好仇。

shīzhōngkuíjiūjiūgōnghóuhǎochóu

兔网结得紧又密,布网就在叉路口。武士气概雄赳赳,是那公侯好帮手!
逵:九达之道曰“逵”。中逵,即四通八达的路叉口。仇:通“逑”。

肃肃兔罝,施于中林。赳赳武夫,公侯腹心。

shīzhōnglínjiūjiūgōnghóuxīn

兔网结得紧又密,布网就在林深处。武士气概雄赳赳。是那公侯好心腹!
林:牧外谓之野,野外谓之林。中林,林中。腹心:比喻最可信赖而不可缺少之人。
臧哀伯谏纳郜鼎

[ 先秦 ] 左丘明

夏四月,取郜大鼎于宋,纳于大庙,非礼也。

xiàyuègàodǐngsòngmiàofēi

夏四月,鲁桓公从宋国取得原属郜国的传国大鼎,放进太庙,这是不符合礼仪的。
郜:国名,姬姓,开国国君是周文王的一个庶子,春秋时为宋国所灭,其故地在今山东成武县东南。鼎:古代的一种烹饪器物,又因常常用作旌功记绩的礼器,所以又作为传国重器,其形制一般为三足两耳。宋:国名,春秋时为十二诸侯之一,开国国君为殷纣王的庶兄微子,其地在今河南东部及山东、江苏和安徽三省之间。大庙:即太庙,天子或诸侯国国君的祖庙。

臧哀伯谏曰:“君人者,将昭德塞违,以临照百官;犹惧或失之,故昭令德以示子孙。是以清庙茅屋,大路越席,大羹不致,粢食不凿,昭其俭也;衮冕黻珽,带裳幅舄,衡紞纮綖,昭其度也;藻率鞞鞛,鞶厉游缨,昭其数也;火龙黼黻,昭其文也;五色比象,昭其物也;钖鸾和铃,昭其声也;三辰旂旗,昭其明也。夫德,俭而有度,登降有数。文物以纪之,声明以发之,以临照百官,百官于是乎戒惧,而不敢易纪律。今灭德立违,而置其赂器于大庙,以明示百官。百官象之,其又何诛焉?国家之败,由官邪也;官之失德,宠赂章也。郜鼎在庙,章孰甚焉?武王克商,迁九鼎于雒邑,义士犹或非之,而况将昭违乱之赂器于大庙。其若之何?”公不听。

zāngāijiànyuējun1rénzhějiāngzhāosāiwéilínzhàobǎiguānyóuhuòshīzhīzhāolìngshìsūnshìqīngmiàomáoyuègēngzhìshízáozhāojiǎngǔnmiǎntǐngdàishanghéngdǎnhóngyánzhāozǎoběngpányóuyīngzhāoshùhuǒlóngzhāowénxiàngzhāoyángluánlíngzhāoshēngsānchénzhāomíngjiǎnéryǒudēngjiàngyǒushùwénzhīshēngmíngzhīlínzhàobǎiguānbǎiguānshìjièérgǎnjīnmièwéiérzhìmiàomíngshìbǎiguānbǎiguānxiàngzhīyòuzhūyānguójiāzhībàiyóuguānxiéguānzhīshīchǒngzhānggàodǐngzàimiàozhāngshúshènyān??wángshāngqiānjiǔdǐngluòshìyóuhuòfēizhīérkuàngjiāngzhāowéiluànzhīmiàoruòzhī??gōngtīng

臧哀伯规劝桓公说:“作百姓君主的人,要发扬德行,堵塞违礼的行为,以便监察百官,就这样还怕有不足之处,还要显示各种美德以传示子孙。所以那清静肃穆的太庙用茅草做屋顶,祭祀天地的车子用草席做垫子,祭祀用的肉汁不用五味调和,黍稷、糕饼等祭品不用舂过的好米,这些是为了显示节俭。祭祀的礼服、礼冠,蔽膝、大圭,腰带、裙子、绑腿、靴子、冠上的横簪、冠旁的填绳、系冠的带子、冠顶的盖版,这些是为了显示等级上的差别。玉垫、刀饰、革带、带穗、旌旗上的飘带、马颈上的革带,这些是为了显示数量上的差别。礼服上火形、龙形、斧形、弓形等花纹,这些是为了显示纹彩上的差别。用五色绘出各种图象来装饰器物服饰,这是为了显示器物物色的差别。马铃、大小车铃、旗铃,是为了显示声音节奏,旌旗上画的日、月、星辰,是为了显示光明。所谓德行,就是节俭而有法度,事物的增减都有一定的数量,并用纹彩和颜色加以标志,用声音和光亮加以表现,以此来监察百官,百官这才警戒畏惧,而不敢违反法度。现在君王毁灭德行,树立违礼的坏榜样,把别国贿赂的宝器安放在太庙里,以此明白昭示百官。百官都来效法,君王又用什么去惩罚他们呢?国家的衰败,是由于官吏不走正道。官吏丧失德行,则是由于国君宠爱和贿赂风行的原故。郜鼎放在鲁国的太庙,还有比这更公开的贿赂吗?武王打败殷商,将九鼎搬到王城,义士尚有批评他的,更何况将标志违礼作乱的贿赂之器放在太庙,又该怎么样呢?”桓公不听。
临照:管理和监察。临,统管,治理。照,察看。令德:美德。令,美好。清庙:即祖庙,因其肃穆清静,故称。大路:也作“大辂”,即大车,特指天子或诸侯国国君祭天时所乘的车子。越席:用蒲草编织的席子。越,通“括”,结。大羹:即太羹,也作“泰羹”,古代祭祀时所用的肉汁。不致:指不调五味,不加各种作料。粢食:用黍稷加工品制作的饼食,祭祀用作供品。粢,黍稷,泛指谷类粮食。不凿:不舂,这里指不精细加工。衮:古代帝王及公卿祭祀宗庙时所穿的礼服。冕:古代帝王、公卿、诸侯所戴的礼帽。黻:通“韨”,古代用做祭服的熟皮制蔽膝。珽:古代君臣在朝廷上相见时所持的玉制朝板,即玉笏(hù)。带:指束在腰间的革带,皮带。裳:古代男女穿的裙式下衣。幅:古代自足至膝斜缠在小腿部的帛条或布条,犹如今天的绑腿。舄:双底鞋,着地的一层为木底,这里泛指鞋子。衡:把冠冕稳定在发髻上的横簪。紞:古代垂在帽子两旁用以悬挂塞耳用的玉瑱(tián)的带子。纮:古代冠冕系在颔下的带子。古人戴冠冕时,先用簪子别在发髻上,再用纮挽住,系在簪子的两端。綎:古代覆在冠冕上的一种长方形饰物,以木板为干(ɡàn),外包黑色布帛。藻率:一种用来放玉的木垫儿,外包熟皮,并绘有水藻形图案。鞞:刀剑套。鞛:佩刀刀鞘的饰物。鞶:绅带,又名“大带”,束衣用。厉:下垂的大带。或谓“鞶厉”:是一个词,指束腰革带与革带下垂的部分。游:古代旗帜上下垂的饰物。缨:套在马胸部的革带,即马鞅。数:礼数。火龙黼黻:都是古代礼服上所绣的花纹,如火形者为“火”,如龙形者为“龙”,黑白色相间如斧形者为“黼”,黑青色相间如“亚”形者为“黻”。五色:指青、赤、黄、白、黑五种颜色。比象:指比照天地万物所画出的各种图像。钖鸾和铃:都是系在车马和旗帜上的铃铛,系在马额头上的叫“钖”,系在马嚼子上的叫“鸾”,系在车前用作扶手的横木上的叫“和”,系在绘有龙形图案的旗帜竿头的叫“铃”。三辰:指日、月、星。旂:旗面绘有龙形图案,竿头系有小铃铛的旗子。登降:增减。登为增,降为减。有数:指有节度、节制。(注意此处的“数”字与上文“昭其数也”句的“数”字在词义上的区别。)象:同“像”,法式,式样,这里是榜样的意思。章:明显。与下文“章孰甚焉”句之“章”义同。九鼎:相传为夏禹所铸,用以象征九州。夏、商、周三代都把它作为政权的象征,成为传国之宝。雒邑:也作“洛邑”,东周都城所在,相传周武王克商后由周公姬旦营建,其故地见《周郑交质》一文的题解。
国风·周南·芣苢

[ 先秦 ] 佚名

采采芣苢,薄言采之。

cǎicǎifǒubáoyáncǎizhī

采呀采呀采芣苢,采呀采呀采起来。
采采:采而又采。芣苢:植物名,即车前草,并且其穗状花序结籽特别多,可能与当时的多子信仰有关。薄言:发语词,无义。这里主要起补充音节的作用。

采采芣苢,薄言有之。

cǎicǎifǒubáoyányǒuzhī

采呀采呀采芣苢,采呀采呀采得来。
有:取得。

采采芣苢,薄言掇之。

cǎicǎifǒubáoyánduōzhī

采呀采呀采芣苢。一片一片摘下来。
掇:拾取,伸长了手去采。

采采芣苢,薄言捋之。

cǎicǎifǒubáoyánzhī

采呀采呀采芣苢,一把一把捋下来。
捋:顺着茎滑动成把地采取。

采采芣苢,薄言袺之。

cǎicǎifǒubáoyánjiézhī

采呀采呀采芣苢,提起表襟兜起来。
袺:一手提着衣襟兜着。

采采芣苢,薄言襭之。

cǎicǎifǒubáoyánxiézhī

采呀采呀采芣苢,掖起衣襟兜回来。
襭:把衣襟扎在衣带上,再把东西往衣里面塞裹。
南歌子词二首 / 新添声杨柳枝词

[ 唐代 ] 温庭筠

一尺深红胜曲尘,天生旧物不如新。

chǐshēnhóngshèngchéntiānshēngjiùxīn

一袭深红色的长裙日子久了便会蒙尘泛黄,自古以来旧的东西就不如新的东西讨人喜欢。
一尺深红:即一块深红色丝绸布。古代妇人之饰;或即女子结婚时盖头的红巾,称“盖头”。曲尘:酒曲上所生菌,因色微黄如尘,亦用以指淡黄色。此处意谓,红绸布蒙上了尘土,呈现出酒曲那样的暗黄色。

合欢桃核终堪恨,里许元来别有人。

huāntáozhōngkānhènyuánláibiéyǒurén

你我虽有两心相合的约定,但我心中终究是有怨恨的,因为你的心中已有他人。
合欢桃核:是夫妇好合恩爱的象征物。桃核:桃为心形,核同合音,可以像喻两心永远相合。里许:里面,里头。许,语助词。元来:即“原来”。人:取“仁”的谐音。

井底点灯深烛伊,共郎长行莫围棋。

jǐngdiǎndēngshēnzhúgònglángzhǎnghángwéi

深夜里点亮烛火深深的嘱咐你,此去路途遥远我的心与你相伴,切记不要忘了归期。
深烛:音谐深嘱,此处用的是谐音双关的修辞手法,写女子“深嘱”情郎。伊:人称代词,“你”。长行:长行局,古代的一种博戏,盛行于唐。这里用此博戏的名称双关长途旅行。围棋:中国传统棋种。此处用“围棋”与“违期”的谐音,劝“郎”莫要误了归期。

玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知。

línglóngtóuānhóngdòuxiàngzhīzhī

小巧精致的骰子上嵌入那意喻相思的红豆,你是否知道那深入骨中的就是我对你的相思意?
玲珑:精巧貌。骰子:博具,相传为三国曹植创制,初为玉制,后演变为骨制,因其点着色,又称色子;为小立方体块状,六个面上分别刻有从一到六不同数目的圆点,其中一、四点数着红色,其余点数皆着黑色。这骰子上的红点,即被喻为相思的红豆。
季梁谏追楚师

[ 先秦 ] 左丘明

楚武王侵随,使薳章求成焉,军于瑕以待之。随人使少师董成。

chǔwángqīnsuí使shǐwěizhāngqiúchéngyānjun1xiádàizhīsuírén使shǐshǎoshīdǒngchéng

楚武王侵犯随国,派薳章去要求议和。军队扎在瑕地,等待谈判的结果。随国派少师来主持议和。
楚:芈(mǐ)姓国。西周时立国于荆山一带。周成王封其首领熊绎以子男之田,为楚受封的开始。后来楚国自称王,与周处于对立地位。楚武王为楚国第十七代君。楚也称荆。随:姬姓。今湖北随县。薳章:楚大夫。瑕:随地。今湖北随县境。少师:官名。董:主持。

斗伯比言于楚子曰:“吾不得志于汉东也,我则使然。我张吾三军而被吾甲兵,以武临之,彼则惧而协以谋我,故难间也。汉东之国,随为大。随张,必弃小国。小国离,楚之利也。少师侈,请羸师以张之。”熊率且比曰:“季梁在,何益?”斗伯比曰:“以为后图。少师得其君。”

dòuyánchǔyuēzhìhàndōng使shǐránzhāngsānjun1érbèijiǎbīnglínzhīérxiémóunánjiānhàndōngzhīguósuíwéisuízhāngxiǎoguóxiǎoguóchǔzhīshǎoshīchǐqǐngléishīzhāngzhīxióngqiěyuē::liángzàidòuyuē::wéihòushǎoshījun1

斗伯比:楚大夫。楚子:指楚武王。因楚为子爵,故称楚子。汉东:指汉水以东的小国。我则使然:是我们自己造成的。张:陈列。被:同“披”。侈:骄傲自大。羸:使…瘦弱。羸师:故意使军队装作衰弱。熊率且比:楚大夫。

王毁军而纳少师。少师归,请追楚师。随侯将许之。

wánghuǐjun1érshǎoshīshǎoshīguīqǐngzhuīchǔshīsuíhóujiāngzhī

于是楚武王故意损毁军容,接待少师。少师回去,果然请求追击楚军。随侯将要答应他。

季梁止之曰:“天方授楚。楚之羸,其诱我也,君何急焉?臣闻小之能敌大也,小道大淫。所谓道,忠于民而信于神也。上思利民,忠也;祝史正辞,信也。今民馁而君逞欲,祝史矫举以祭,臣不知其可也。”公曰:“吾牲牷肥腯,粢盛丰备,何则不信?”对曰:“夫民,神之主也。是以圣王先成民,而后致力于神。故奉牲以告曰‘博硕肥腯。’谓民力之普存也,谓其畜之硕大蕃滋也,谓其不疾瘯蠡也,谓其备腯咸有也。奉盛以告曰:‘洁粢丰盛。’谓其三时不害而民和年丰也。奉酒醴以告曰:‘嘉栗旨酒。’谓其上下皆有嘉德而无违心也。所谓馨香,无谗慝也。故务其三时,修其五教,亲其九族,以致其禋祀。于是乎民和而神降之福,故动则有成。今民各有心,而鬼神乏主,君虽独丰,其何福之有?君姑修政而亲兄弟之国,庶免于难。”

liángzhǐzhīyuētiānfāngshòuchǔchǔzhīléiyòujun1yānchénwénxiǎozhīnéngxiǎodàoyínsuǒwèidàozhōngmínérxìnshénshàngmínzhōngzhùshǐzhèngxìnjīnmínněiérjun1chěngzhùshǐjiǎochénzhīgōngyuēshēngquánféidùnshèngfēngbèixìnduìyuēmínshénzhīzhǔshìshèngwángxiānchéngmínérhòuzhìshénfèngshēnggàoyuēshuòféidùnwèimínzhīcúnwèichùzhīshuòfānwèiwèibèidùnxiányǒufèngshènggàoyuējiéfēngshèngwèisānshíhàiérmínniánfēngfèngjiǔgàoyuējiāzhǐjiǔwèishàngxiàjiēyǒujiāérwéixīnsuǒwèixīnxiāngchánsānshíxiūjiāoqīnjiǔzhìyīnshìmínérshénjiàngzhīdòngyǒuchéngjīnmínyǒuxīnérguǐshénzhǔjun1suīfēngzhīyǒujun1xiūzhèngérqīnxiōngzhīguóshùmiǎnnán

季梁:随国的贤臣。授:付予。楚强盛,古人认为天意如此。淫:淫乱,暴虐。祝史:管理祭祀的官吏。正辞:如实说明,不欺假。馁:饥饿。矫:假。牲牷:纯色而完整的牛、羊、猪。腯:肥壮。粢盛:盛在祭器里供神用的谷物。黍、稷叫粢,装进器皿之后叫盛。硕:大,高大。瘯蠡:六畜所患皮肤病。咸有:兼备而无所缺。醴:甜酒。嘉:美好,善良。栗:敬。旨:美味。或说,栗是新收获的粮食。谗:诬陷人的坏话。慝:邪恶。五教:指父义、母慈、兄友、弟恭、子孝。九族:上自高、曾、祖、父,下至子、孙、曾、玄,加上本身。另一说,父族四代,母族三代,妻族二代,合为九族。禋祀:诚心祭祀。

随侯惧而修政,楚不敢伐。

suíhóuérxiūzhèngchǔgǎn

随侯感到恐惧,于是整顿内政。楚国不敢侵犯它。
汉广

[ 先秦 ] 佚名

南有乔木,不可休思。

nányǒuqiáoxiū

南山乔木大又高,树下不可歇阴凉。
休思:休思。休:止息也;思:语气助词,没有实义。

汉有游女,不可求思。

hànyǒuyóuqiú

汉江之上有游女,想去追求不可能。
汉:指汉水。游女:在汉水岸上出游的女子。

汉之广矣,不可泳思。

hànzhī广guǎngyǒng

汉江滔滔宽又广,想要渡过不可能。

江之永矣,不可方思。

jiāngzhīyǒngfāng

江水悠悠长又长,乘筏渡过不可能。
江:指长江。永:水流很长。方:渡河的木排。这里指乘筏渡河。

翘翘错薪,言刈其楚。

qiàoqiàocuòxīnyánchǔ

柴草丛丛错杂生,用刀割取那荆条。
翘翘:众也,秀起之貌。错薪:杂乱的柴草。楚:杂薪之中尤翘翘者。

之子于归,言秣其马。

zhīguīyán

姑娘就要出嫁了,赶快喂饱她的马。
秣:喂马。

翘翘错薪,言刈其蒌。

qiàoqiàocuòxīnyánlóu

汉江滔滔宽又广,想要渡过不可能。

之子于归,言秣其驹。

zhīguīyán

江水悠悠长又长,乘筏渡过不可能。
曹刿论战

[ 先秦 ] 左丘明

十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”(徧 同:遍)

shíniánchūnshīgōngjiāngzhàncáoguìqǐngjiànxiāngrényuēròushízhěmóuzhīyòujiānyānguìyuēròushízhěwèinéngyuǎnmóunǎijiànwènzhàngōngyuēshísuǒāngǎnzhuānfènrénduìyuēxiǎohuìwèipiánmíncónggōngyuēshēnggǎnjiāxìnduìyuēxiǎoxìnwèishéngōngyuēxiǎozhīsuīnéngcháqíngduìyuēzhōngzhīshǔzhànzhànqǐngcóngpián tóng)biàn

鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国。鲁庄公将要迎战。曹刿请求拜见鲁庄公。他的同乡说:“当权的人自会谋划这件事,你又何必参与呢?”曹刿说:“当权的人目光短浅,不能深谋远虑。”于是入朝去见鲁庄公。曹刿问:“您凭借什么作战?”鲁庄公说:“衣食(这一类)养生的东西,我从来不敢独自专有,一定把它们分给身边的大臣。”曹刿回答说:“这种小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会顺从您的。”鲁庄公说:“祭祀用的猪牛羊和玉器、丝织品等祭品,我从来不敢虚报夸大数目,一定对上天说实话。”曹刿说:“小小信用,不能取得神灵的信任,神灵是不会保佑您的。”鲁庄公说:“大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,但我一定根据实情(合理裁决)。”曹刿回答说:“这才尽了本职一类的事,可以(凭借这个条件)打一仗。如果作战,请允许我跟随您一同去。”
曹刿:春秋时鲁国大夫。著名的军事理论家。十年:鲁庄公十年(公元前年)。齐师:齐国的军队。齐,在今山东省中部。师,军队。伐:攻打。我:指鲁国。《左传》根据鲁史而写,故称鲁国为“我”。公:诸侯的通称,这里指鲁庄公。肉食者:吃肉的人,指当权者。谋:谋议。间:参与。鄙:鄙陋,目光短浅。乃:于是,就。何以战:就是“以何战”,凭借什么作战?以,用,凭,靠。衣食所安,弗敢专也:衣食这类养生的东西,不敢独自享用。安:有“养”的意思。弗:不。专:独自专有,个人专有。必以分人:省略句,省略了"之",完整的句子是“必以之分人”。一定把它分给别人。以,把。人:指鲁庄公身边的近臣或贵族。遍:一作“徧”,遍及,普遍。牺牲玉帛:古代祭祀用的祭品。牺牲,祭祀用的猪、牛、羊等。玉,玉器。帛,丝织品。加:虚报夸大。小信未孚:这只是)小信用,未能让神灵信服。孚,使人信服。福:名词作动词,赐福,保佑。狱:(诉讼)案件。察:明察。情:实情。忠之属也:这是尽了职分(的事情)。忠,尽力做好分内的事。属,种类。可以一战:就是“可以之一战”,可以凭借这个条件打一仗。可,可以。以,凭借。战则请从:(如果)作战,请允许(我)跟从去。从:随行,跟从。

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

gōngzhīchéngzhànzhǎngsháogōngjiāngzhīguìyuēwèirénsānguìyuēshībàigōngjiāngchízhīguìyuēwèixiàshìzhédēngshìérwàngzhīyuēsuízhúshī

到了那一天,鲁庄公和曹刿同坐一辆战车,在长勺和齐军作战。鲁庄公将要下令击鼓进军。曹刿说:“现在不行。”等到齐军三次击鼓之后。曹刿说:“可以击鼓进军了。”齐军大败。鲁庄公又要下令驾车马追逐齐军。曹刿说:“还不行。”说完就下了战车,察看齐军车轮碾出的痕迹,又登上战车,扶着车前横木远望齐军的队形,这才说:“可以追击了。”于是追击齐军。
公与之乘:鲁庄公和他共坐一辆战车。之,指曹刿。长勺:鲁国地名,今山东莱芜东北。败绩:军队溃败。驰:驱车追赶。辙:车轮碾出的痕迹。轼:古代车厢前做扶手的横木。遂:于是,就。逐:追赶,这里指追击。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之,夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

gōngwènduìyuēzhànyǒngzuòzàiérshuāisānérjiéjiéyíngzhīguónányǒuyānshìzhéluànwàngzhúzhī

打了胜仗后,鲁庄公问他取胜的原因。曹刿回答说:“作战,靠的是士气。第一次击鼓能够振作士兵们的士气。第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就耗尽了。他们的士气已经消失而我军的士气正旺盛,所以才战胜了他们。像齐国这样的大国,他们的情况是难以推测的,怕他们在那里设有伏兵。后来我看到他们的车轮的痕迹混乱了,望见他们的旗帜倒下了,所以下令追击他们。”
既克:已经战胜。既,已经。夫战,勇气也:作战,(是靠)敢作敢为毫不畏惧的气概。夫,放在句首,表示将发议论,没有实际意义。一鼓作气:第一次击鼓能振作士气。作,振作。再:第二次。三:第三次。彼竭我盈:他们的勇气已尽,我们的勇气正盛。彼,代词,指齐军方面。盈,充沛,饱满,这里指士气旺盛。难测:难以推测。测,推测,估计。伏:埋伏。靡:倒下。曹刿论战:选自《左传·庄公十年》。题目是(教材编写者)后加的。

上一页

下一页